Nieuw De Horecamannen

De Horecamannen Collectie

Ontdek hier de hele collectie

Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacystatement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Collectie Horecamannen en de subdomeinen van deze website.

 

Collectie Horecamannen is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Onze contactgegevens zijn:

Collectie Horecamannen

Pannekoekendijk 10

8021 EX Zwolle

Tel: 038 422 00 68

Mail: welkom@horecamannen.nl

 

Algemeen

 

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliance met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

 

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van de website(s)

 

In het algemeen is het mogelijk onze websites te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verwerken wij voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics – de website via welke u op onze website bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s).

 

Wij verzamelen bovengenoemde gegevens zodat wij de inhoud van de website(s) optimaal af kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website(s). De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden.

 

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

 

Onder meer vanaf het moment wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier of vanaf het moment dat u uw gegevens invult om te solliciteren, verzamelen wij uw persoonsgegevens.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

 

De persoonsgegevens die wij via onze website(s) verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het reageren op het contactformulier wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld.

 

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

 

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN en een kopie van uw ID-document te verwerken, onder meer wanneer u bij ons in dienst komt of wanneer u ons een opdracht verstrekt.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

 

Wij verzamelen door middel van onze website(s) enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder meer verzamelen wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens:

NAW gegevens

Geslacht

E-mailadres

Geboortedatum

Telefoonnummer

Curriculum vitae en motivatiebrief, met daarin vaak opgenomen gegevens over uw opleiding en ervaring

Eventuele stagebeoordeling(en)

Cijferlijst(en)

Bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert

 

Bijzondere persoonsgegevens

 

Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

 

 

 

 

 

Hoe lang bewaren wij de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens?

 

U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienstrelatie tussen u en é´´n van de bedrijven vallend onder de Collectie Horecamannen

 

Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u dat ons heeft gevraagd, of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: welkom@horecamannen.nl

 

Hoe worden de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens beveiligd?

 

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

 

Wij ontvangen uw persoonsgegevens en zullen  uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

 

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij Collectie Horecamannen verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

 

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Collectie Horecamannen via haar websites over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar welkom@horecamannen.nl Ter controle van uw identiteit vragen wij een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Wij zullen binnen een maand reageren op het inzageverzoek.

 

U kunt  verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens

 

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens , indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar welkom@horecamannen.nl

 

Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. 

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder bepaalde persoonsgegevens niet mogelijk is uw sollicitatie in behandeling te nemen of u onze nieuwsbrief toe te sturen.

 

Afsluitende opmerking

 

Collectie Horecamannen behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Collectie Horecamannen adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacystatement is bijgewerkt in november 2023.

Scroll naar boven